Teabenõue

 

Teabenõudega saab asutuselt nõuda konkreetset dokumenti, mis on olemas. Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt koguda ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis on see pöördumine selgitustaotlus ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses ettenähtud korras.

Teabenõudes peab suuliselt või kirjalikult esitama järgmised andmed:

1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;

2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;

3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;

4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;

5) taotletav teabenõude täitmise viis.

Kui taotletakse teavet, milles on taotleja või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, peab teabevaldja teabenõudja isiku tuvastama.

Teabenõude täitmisest

Ametnik või töötaja peab inimest teabe saamiseks igati abistama, näiteks arusaadavalt selgitama, kus vajalik teave asub ning kuidas sellele ligi pääseda. Kui teabenõudest ei selgu, millist teavet inimene soovib, peab ametnik teabe vajajaga ühendust võtma ja selle välja selgitama.

Teabenõude peab täitma viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks. Teabenõude menetluse tähtaegu arvestatakse teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Suuliselt saab teavet, kui:

1) soovitakse andmeid teabenõudja esitatud avalduse, märgukirja või muu taotluse menetluse kohta;

2) soovitakse andmeid selle kohta, kas teabevaldaja valduses on teabenõudja poolt soovitud teave.

Suulisel täitmisel ei ole teabenõude täitja kohustatud dokumente ette lugema.

Teabenõude täitmisest keeldumine

Teabenõude täitmisest võib ka keelduda, kuid vaid siis, kui:

1) selleks puuduvad tehnilised võimalused;

2) seda ei võimalda teabekandja tüüp;

3) teabe suuliselt edastamine takistab ajalise kestuse tõttu ülemääraselt teabevaldaja põhiülesannete täitmist.

Kui vajate lisateavet teabenõude esitamise või täitmisega seotud küsimustes, pöörduge vallavalitsuse poole.

Teabenõue ei ole:

1. vihjete edastamiseks,

2. selgituste saamiseks,

3. seisukohtade avaldamiseks,

4. kaebuse või vaide esitamiseks.