Mis on MTÜ Lapse Huvikaitse Koda?

MTÜ Lapse Huvikaitse Koda on avalikes huvides tegutsev kodanikualgatusel põhine ja avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing. Koda ühendab Eesti laste ja perede temaatikaga tegelevaid mittetulundusorganisatsioone (mittetulundusühingud, sihtasutused, fondid, teadusasutused jt) ning eraisikutsest spetsialiste, kes soovivad aktiivselt osaleda laste ja perede huvikaitses ning panustada riikliku laste- ja perepoliitika kujundamisse.

2009 a. oktoobris käivitas MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus Kodanikühiskonna Sihtkapitali toetusel ning koostöös Pelgulinna Lastekaitse Keskuse ja Hea Algusega vabaühenduste mitteformaalse võrgustiku Lapse Huvikaitse Koda. 2013. aasta märtsist loodi uus juriidiline keha, MTÜ Lapse Huvikaitse Koda.

Koja missioon on proaktiivne osalemine laste- ja perepoliitika kujundamises ning pideva järelevalve teostamine laste- ja perepoliitika elluviimise üle.

Koja eesmärk on olla riiklikul tasandil arvestatav partner avalikule võimule (eelkõige ministeeriumid) laste- ja perepoliitilistes küsimustes ning avalikkusele teadaolev laste ja perede huvide kaitsja.

Koja väärtused on lapse- ja perekesksus, proaktiivsus, avatus ja initsiatiivikus, koostöö ja partnerlus, usaldusväärsus

2013. aasta 25. juunil sai Lapse Huvikaitse Kojast rahvusvahelise võrgustiku Eurochild liige.

Lapse Huvikaitse Koda on avalikes huvides tegutsev huvikaitseline erinevate organisatsioonide võrgustik. See tähendab, et me ei keskendu otseselt liikmete heaks tegevuste arendamisele, vaid Koja eesmärgiks on toetada ja mõjutada ühiskondlikul tasandil lapse- ja perekeskseid hoiakuid ning lapse huvidest lähtudes kaasa rääkida poliitikate kujundamisel.

Kojaga liituvad organisatsioonid, kes soovivad panustada oma kompetentsi ja kogemusega laste huvidega eest seismisel saades samal ajal Koja teistelt liikmetelt toetust enda strateegiliste eesmärkide elluviimiseks. Koja liikmete ühisteks väärtuseks on lapsekesksus, proaktiivsus ja koostöö.

Koda on avatud uutele liikmetele. Koja liikmeks vastuvõtmist võib taotleda avalikes huvides tegutsev kodanikualgatuslik mittetulundusühing või sihtasutus, kes vastab Koja põhikirja nõuetele ja soovib arendada Koja eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Füüsilised isikud võivad taotleda liikmeks saamist ekspertidena. Isikud, kes ei vasta Koja põhikirja nõuetele või ei soovi osaleda aktiivselt Koja igapäevategevuses, võivad taotleda nimetamist Koja toetajaliikmeks.

Miks liituda?

1. Huvikaitse

Lapse Huvikaitse Kojamissioonikson proaktiivne osalemine laste- ja perepoliitika kujundamises ning pideva järelevalve teostamine laste- ja perepoliitika elluviimise üle.

2.Võrgustik ja koostöö

Koda arendab aktiivset koostööd avaliku sektoriga ning eesmärgiks on olla arvestatav partner oluliste seisukohtade ning otsuste kujundamisel. Läbi võrgustiku saame kujundada ühiseid seisukohti riigis üleskerkivate lapsi puudutavate olukordade ning poliitiliste otsuste vajaduse osas. Ühise võrgustikusisese koostöö läbi saame anda liikmesorganisatsioonide poolt osutatud kitsaskohtadele laiemat kõlapinda.

3. Organisatsiooni ja liikmeskonna arendamine

Lapse Huvikaitse Koja tegevuskavas on kavandatud mitmesuguseid koolitusi ja seminare vastavalt liikmete vajadustele ning huvidele.

4. Rahvusvaheline koostöö

Lapse Huvikaitse Koda kuulub üle-Euroopalisse võrgustikku Eurochild. Eurochildi uues strateegias pööratakse rõhutatud tähelepanu rahvuslike võrgustike väljakujundamise toetamisele – eesmärgiga mõjutada nii Euroopa-üleseid kui ka riiklikke poliitikaid, lähtudes lapse parimatest huvidest. Läbi Eurochildi võrgustiku on Koja liikmetel võimalus osa saada Euroopas toimuvast ning rääkida kaasa uute suundade kujundamisel. Lapse Huvikaitse Koja alt saavad liikmesorganisatsioonid võimaluse ka osaleda Euroopa ja Eurochildi temaatilistes töögruppides, vastavalt liikmesorganisatsiooni sihtgrupile ja huvidele. Koda pakub oma liikmetele informatsiooni võimalike koostööpartnerite osas Euroopas, ühisprojektide võimalusi, kogemuste ja praktikate vahetust.

Tutvu meie tegemistega koduleheküljel (www.huvikaitse.ee) või Facebooki lehel (www.facebook.com/huvikaitse