Valmimas on värske tööjõuvajaduse baromeeter

Eesti Töötukassa hindab kaks korda aastas lühiajalist tööjõuvajadust ametialade lõikes. Prognoos koostatakse maakonna tasandil töötukassa osakondades, kaasates eksperte ka väljastpoolt töötukassat. Tööjõuvajaduse prognoosis hinnatakse erinevate töökohtade nõudluse muutust piirkonnas ning pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu.

Mõne ametiala osas võib tekkida olukord, kus olenevalt vaatepunktist iseloomustab tööturgu erinev olukord. Näiteks sobiva kvalifikatsiooniga vaba tööjõudu on piisavalt, kuid tööjõud ei ole nõus teatud sektorisse tööle minema, sest töötasud on madalad. Seega ühest küljest paistab tööjõudu üle olevat, kuid teisalt on tööandja raskustes tööjõu leidmisega.  (Samuti näitab baromeeter, et Eestis võib valitseda ametialade lõikes üheaegselt nii tööjõu puudus kui ka ülejääk. )

Baromeeter on aluseks inimeste koolitusplaanide (sh täiend ja ümberõppe) koostamiseks aga ka suuremate investeeringute kavandamiseks, andes arendajatele pildi tööjõu kohta piirkonnas. (Baromeeter annab vajalikku infot töötukassale, et paremini kokku viia töökohti ja inimesi. Samuti saavad seda infot kasutada inimesed oma tööalaste valikute tegemisel ning tööandjad oma tegevuste planeerimisel.)

Kõik Eesti Töötukassa maakondlikud osakonnad koondavad baromeetri tarvis sisendid enda piirkonnast lähtuvalt. Nüüd, peale haldusreformi on toimumas mõningad muudatused, mis kajastuvad juba uues baromeetris, mis avalikustatakse veel oktoobrikuu jooksul.
Tänaseks on baromeetrit koostatud juba kaks korda, seekordne hindamine ja andmete koondamine on kolmas.  Tekkivate andmete baasil saavad kõik huvilised vaadata, millistel ametialades on maakonnas perspektiivi ja millistel mitte. Näiteks on aprillikuu hindamise järgi puudu kokkadest, õmblejatest, polsterdajatest, samas kui on märgata, et näiteks andmesisestajaid, sekretäre ja tegevjuhte meie piirkonnas ei vajata ning sellise profiiliga inimesed on täna pigem seismas uute valikute ees. Täna, kuus kuud hiljem tõdeme, et kevadine ennustus on olnud üsna täpne.

Baromeetris hinnatakse iga maakonna olulisemaid ametialasid, mis on välja selgitatud statistika põhjal. Tööjõuvajaduse hindamiseks on moodustatud Võrumaal nn ekspertgrupp, kuhu kuuluvad tööandjate konsultant, teenusekonsultandid, karjäärinõustajad ja töövahenduskonsultant ning  kaasatud on ka sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur.
Läbi e – töötukassa vahendatakse Võrumaal igas kuus keskmisel 120 töökohta, suvel on see arv hooajatööde arvelt suurem kui näiteks talveperioodil. Võrdluseks pakutakse üle-Eesti  kuus ~5000 ametikohta, neist suurem osa asukohaga Tallinn, Harjumaa.  On oluline märkida, et sellise arvu tööpakkumiste juures tööandjatelt, ettevõtjatelt laekuv info väga informatiivne, mille alusel baromeetrisse sisendeid anda.

Iga aastaga muutub Töötukassa ettevõtjatele paremaks ja olulisemaks partneriks. Meie soov on aidata inimesi sobivatele ametikohtadele ning olla tööandjatele, ettevõtjatele, läbi väga erinevate teenuste, heaks partneriks. Populaarsemad teenused ettevõtjatele on: personalikoolitus, värbamisprotsessidele kaasa aitamine, töökohtade kohandamine erivajadustega inimestele, sotsiaalmaksu soodustus, palgatoetus.

Tööjõuvajaduse interaktiivse baromeetri leiab Eesti Töötukassa pealehelt - https://www.tootukassa.ee/baromeeter

• Piirkonna all on mõeldud maakonna piire, aga haldusreformi tulemusena muutuva ka need.