Võrumaa II koostöögrupi tegevuskava info

Võrumaa II koostöögruppi kuuluvad Misso,Vastseliina, Võru, Lasva ja Meremäe vallad. Piirkonnad panid seljad kokku, et luua noortele veelgi sisukamaid ja laiemaid võimalusi enese arendamiseks ning suurendada noorte kaasatust noorsootöösse. Kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused läbisid SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programmi käigus analüüsiti piirkonna tugevusi ning nõrkusi, olemasolevaid noorsootöö võimalusi, kohalike noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud arengueesmärgid noorsootöövaldkonnas ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 10.10.2016 kuni 10.10.2018

Programmi maksumus:  111 672 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Vastseliina, Misso, Meremäe, Võru ja Lasva valla noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo: Projekti kõiki tegevusi kajastatakse facebooki lehel NoorTeKas- Noorte Tegude Kasvulava (https://www.facebook.com/Noortekas-noorte-tegude-kasvulava-965101370278662/?fref=ts), kõikide valdade kodulehtedel ja kohalikes lehtedes.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. 

Tegevuste eesmärgid tulevad Noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 ning sisaldavad samme tasuta noorsootöö kättesaadavuse ja noorsootöö arengu tagamiseks kohalikul tasandil ning soodustamas omavalitsuste koostööd.