Noorsootöö uudised ja teated

Võrumaa II Koostöögrupi tegevustest Missos

Misso valla noortearv on küll paar numbrit väiksem kui 100, kuid selle eest on meile iga noor tähtis. Seega püüame pakkuda igale noorele meelepärast huviharidust.

Misso valla huvihariduse mitmekesistamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutus riskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Misso vald tasus programmi raames noorte huviringide osalustasusid. Nii said noored käia Vastseliina muusikakoolis, Võrus kunstikoolis ja jalgpallitrennis.

Samuti hakkas toimima Missos tehnikaspordiring, mis on kohalike poiste seas väga populaarne. Soetatud sai sõiduvahend, mida poisid üheskoos juhendajaga remondivad ning rajal sõitmist harjutavad. Ringe viiakse läbi valla garaažiruumides ja kuna süües kasvab isu siis on poisid jätkavad ka edaspidi ringis tegutsemisega ning kätt sõidu harjutamisel.

Koos teiste koostöögrupi valdadega osalesid Misso noored Arvamusliidrite arenguprogrammis, kus toimusid seminarid, mille käigus omandasid teadmisi projekti kirjutamisest, juhtimisest ja aruandlusest. Noortel valmis projekt, millekäigus tehti noorteklubis nende endi eestvedamisel kokandusringe ja filmiõhtuid.  Edaspidi võtab Misso vallast Arvamusliidrite arenguprogrammist osa juba uued noored, kel peas uued lennukad ideed, mida kodukohas ellu viia.

Misso 18+ noored tulid aga kokku ja panid plaanid paika, kuidas piirkonna elu veelgi põnevamaks muuta ning korraldasid põnevaid üritusi. Märtsis toimuski esimene üritus Misso vastla- ja motopäev, kus tehti nii võistkondadele võistlusi kui ka individuaalmänge ning nauditi üheskoos õhtut.

Mais võtsid noored ette ja lammutasid ära vana Piksteperä laululava ning ehitasid sinna kohe ka uus asemele. Uue lava ehitamiseks läbisid noored projektikoolituse ning kirjutasid rahatuse saamiseks projekti Arvamusliidrite programmi. Laululava sisseõnnistamiseks peeti seal maha ka kohe jaanipäeval üks korralik vanaaja jaanituli, mida vedasid eest kohalikud noored.

Noortel on ka edaspidiseks plaane ja hakkamist, et elavdada kohalikku kultuuri ja tuua noori oma kodukohta tagasi aktiivselt aega veetma.

"Missomaa südamed"

Võrumaa II koostöögrupi tegevuskava info

Võrumaa II koostöögruppi kuuluvad Misso,Vastseliina, Võru, Lasva ja Meremäe vallad. Piirkonnad panid seljad kokku, et luua noortele veelgi sisukamaid ja laiemaid võimalusi enese arendamiseks ning suurendada noorte kaasatust noorsootöösse. Kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused läbisid SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programmi käigus analüüsiti piirkonna tugevusi ning nõrkusi, olemasolevaid noorsootöö võimalusi, kohalike noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud arengueesmärgid noorsootöövaldkonnas ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 10.10.2016 kuni 10.10.2018

Programmi maksumus:  111 672 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Vastseliina, Misso, Meremäe, Võru ja Lasva valla noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo: Projekti kõiki tegevusi kajastatakse facebooki lehel NoorTeKas- Noorte Tegude Kasvulava (https://www.facebook.com/Noortekas-noorte-tegude-kasvulava-965101370278662/?fref=ts), kõikide valdade kodulehtedel ja kohalikes lehtedes.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. 

Tegevuste eesmärgid tulevad Noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 ning sisaldavad samme tasuta noorsootöö kättesaadavuse ja noorsootöö arengu tagamiseks kohalikul tasandil ning soodustamas omavalitsuste koostööd.

 

 

 

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi eesmärgiks on oma tegevuse kaudu kaasa aidata Misso valla arengule ning siinsete kultuuri-, haridus-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna edendamisele. Ühing näeb põhieesmärkidena piirkonnas laste ja noorte (7-26 aastaste) harrastustegevuse ja kultuurielu elavdamist ning mitmekesistamist, uute info- ja tegutsemisvõimaluste tutvustamist ja levitamist, noorte aktiivsuse tõstmist ning nende mitmekesise arengu soodustamist.

MTÜ on avanud Missos noorteklubi, koos mängude ja sisustusega, kus kohalikud noored saavad vabal ajal käia, samuti oleme korraldanud erinevaid üritusi ja huviringe noortele. Noorteklubi teeb tihedalt koostööd kohaliku vallavalitsuse ja kooliga.

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi kasutab avatud noorsootöö meetodit. Lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtete eesmärgist on meie tegevused:

  • hariduslikud, mis võimaldavad noorel omandada oskusi ja teadmisi;
  • sobilikud kõigile noortele olenemata nende hariduslikust,  majanduslikust või sotsiaalsest taustast;
  • läbi usaldusliku suhte noorsootöötaja ja noore vahel osalemist soodustavad ning julgustavad, et noor sooviks osaleda teda puudutavates otsustusprotsessides;
  • toetavad, et noor mõistaks teemasid, mis mõjutavad teda ja ühtlasi kogu ühiskonda, ning räägiks nende puhul kaasa.