Setomaa vald läheb Võru maakonna koosseisu

Vabariigi Valitsus otsustas 14. juuli 2017. a valitsuse istungil määrata moodustuva Setomaa valla Võru maakonna koosseisu ning võttis vastu vastava määruse (14.07.2017 nr 128) „Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2017. a määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine” ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“.

Määrus on avaldatud Riigi Teatajas (https://www.riigiteataja.ee/akt/115072017004) ning määruse link koos seletuskirjaga on leitav haldusreformi veebilehelt: http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.