Ehitus ja planeerimine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Misso Vallavolikogu otsustas 19.08.2010 otsusega nr 1-3/41 tunnistada kehtetuks Misso Vallavolikogu 20.05.2010 otsuse nr 1-3/31 osas, mis puudutas Haki kinnistu osalise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamist ning võeti vastu uus otsus mitte algatada Hino külas Haki kinnistu (46801:003:1971) osalise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi KSH).

Nimetatud detailplaneering on algatatud Misso Vallavolikogu 20.05.2010 otsusega nr 1-3/31 ca 2,1 ha suurusel maa-alal ning selle eesmärk on  kinnistu jagamine, maa-ala sihtotstarbe osaline muutmine, ehitusõiguse, juurepääsuteede, tehnolahenduste ja keskkonnatingimuste määramine.

KSH mittealgatamise kohta on andnud Keskkonnaamet seisukoha, et KSH algatamine ei ole vajalik. KSH-d ei algatatud, kuna nimetatud planeerimisdokumendiga kavandatu ei too endaga kaasa eeldatavalt negatiivset mõju keskkonnale ega lähe vastuollu Natura 2000 võrgustiku ja Hino maastikukaitseala kaitse-eesmärkidega.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Misso Vallavolikogu (Misso postkontor, 65000 Võru maakond, tel 78 56144), koostamise korraldaja on Misso Vallavalitsus (Misso postkontor, 65000 Võru maakond, tel 78 56144), koostaja määratakse kolmepoolse lepingu sõlmimisel Misso Vallavalitsuse poolt.  Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsustega on võimalik tutvuda Misso valla kodulehel (www.misso.ee) ja Misso Vallavalitsuses (Misso postkontor, 65000 Võru maakond, tel 78 56144) tööpäevadel.

Üldplaneeringu ülevaatamine

Misso Vallavolikogu 15.aprilli 2010.a istungil otsustati (otsus nr 1-3/23) jätta kehtima Misso Vallavolikogu 12.09.2001.a määrusega nr 8 kehtestatud Misso valla üldplaneering.

Siksali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Misso Vallavolikogu 15.aprilli 2010.a istungil otsustati (otsus nr 1-3/24) tunnistada osaliselt kehtetuks Misso Vallavolikogu 27.08.2008.a otsusega nr 1-3/21 kehtestatud Siksali detailplaneering tulenevalt Planeerimisseadusest ja Keskkonnaameti ning kinnistu omaniku kirjadest, mille alusel tuleb detailplaneering viia vastavusse Looduskaitseseadusega.

Siksali detailplaneeringu alal ajutise ehituskeelu kehtestamine

Misso Vallavalitsuse 11.mai 2010.a korraldusega nr 2.1-3/62 on kehtestatud ajutine ehituskeeld Siksali kinnistu detailplaneeringu Hino järve ehituskeeluvööndisse jääval maa-alal. Ajutine ehituskeeld kehtib kuni Siksali kinnistu detailplaneeringu kehtestamiseni kuid mitte kauem kui kaks aastat.

Ajutine ehituskeeld on kehtestatud kuna „Looduskaitseseaduse“ kohaselt on keelatud ehitamine ehituskeeluvööndisse ilma Keskkonnaameti nõusoleku saanud kehtiva detailplaneeringuta. Misso Vallavolikogu 15.aprilli 2010.a otsuse nr 1-3/24 „Kehtestatud Siksali kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“ alusel on nimetatud planeering vastuvõtmise staadiumis, kus see viiakse kooskõlla Looduskitseseadusega.
 

Detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 20.05.2010 otsusega nr 1-3/31 algatati detailplaneering ja ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist Misso vallas Hino külas Haki kinnistu (katastritunnus 46801:003:1971) ca 2,1 ha suurusel maa-alal, mis paikneb kinnistu keskosas. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamisel uuel moodustataval maaüksusel turismi arendamine ning selleks vajaliku maa-ala sihtotstarbe, ehitusõiguse, juurepääsuteede, tehnolahenduste ja keskkonnatingimuste määramine. Algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses.

Lehekülg 12 / 12