Ehitus ja planeerimine

Üldplaneeringu ülevaatamine

Misso Vallavolikogu 15.aprilli 2010.a istungil otsustati (otsus nr 1-3/23) jätta kehtima Misso Vallavolikogu 12.09.2001.a määrusega nr 8 kehtestatud Misso valla üldplaneering.

Siksali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Misso Vallavolikogu 15.aprilli 2010.a istungil otsustati (otsus nr 1-3/24) tunnistada osaliselt kehtetuks Misso Vallavolikogu 27.08.2008.a otsusega nr 1-3/21 kehtestatud Siksali detailplaneering tulenevalt Planeerimisseadusest ja Keskkonnaameti ning kinnistu omaniku kirjadest, mille alusel tuleb detailplaneering viia vastavusse Looduskaitseseadusega.

Siksali detailplaneeringu alal ajutise ehituskeelu kehtestamine

Misso Vallavalitsuse 11.mai 2010.a korraldusega nr 2.1-3/62 on kehtestatud ajutine ehituskeeld Siksali kinnistu detailplaneeringu Hino järve ehituskeeluvööndisse jääval maa-alal. Ajutine ehituskeeld kehtib kuni Siksali kinnistu detailplaneeringu kehtestamiseni kuid mitte kauem kui kaks aastat.

Ajutine ehituskeeld on kehtestatud kuna „Looduskaitseseaduse“ kohaselt on keelatud ehitamine ehituskeeluvööndisse ilma Keskkonnaameti nõusoleku saanud kehtiva detailplaneeringuta. Misso Vallavolikogu 15.aprilli 2010.a otsuse nr 1-3/24 „Kehtestatud Siksali kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“ alusel on nimetatud planeering vastuvõtmise staadiumis, kus see viiakse kooskõlla Looduskitseseadusega.
 

Detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 20.05.2010 otsusega nr 1-3/31 algatati detailplaneering ja ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist Misso vallas Hino külas Haki kinnistu (katastritunnus 46801:003:1971) ca 2,1 ha suurusel maa-alal, mis paikneb kinnistu keskosas. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamisel uuel moodustataval maaüksusel turismi arendamine ning selleks vajaliku maa-ala sihtotstarbe, ehitusõiguse, juurepääsuteede, tehnolahenduste ja keskkonnatingimuste määramine. Algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses.

Lehekülg 12 / 12