Ehitus ja planeerimine

Haki kinnistu salise detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 14.02.2011 otsusega nr 1-3/8 „Haki kinnistu (46801:003:1971) osalise detailplaneeringu“ (koostanud OÜ Geomel, töö nr 2010-DP4). Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses tööajal (Misso postkontor, 65000 Misso vald, Võru maakond) ja Misso valla kodulehel (www.misso.ee).

Aleviku teed ja tänavad saavad lõpuks nimed

Misso vallas olev ainuke alevik ja tiheasutusala – Misso alevik - on tänini tänavanimedeta.

Vallavalitsus avalikustab aleviku tänavanimede kaardi ja eelnõu koos muude lisadokumentidega 16. juunil 2011. a. 
Loe edasi...

Misso aleviku osa detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 18.11.2010 otsusega nr 1-3/52 algatati „Misso aleviku osa detailplaneering“ (DP) ja ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) Misso vallas Misso alevikus ca 27 ha suurusel maa-alal, mis moodustub reformimata maast ja hõlmab ka kinnistuid: Pugola (46801:003:0267), Katlamaja (46801:003:0344), Sara (46801:003:0152).
Loe edasi...

Kivi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 23.09.2010 otsusega nr 1-3/44 Misso vallas Hindsa külas asuva „Kivi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu“ (koostanud GPK Partnerid OÜ, töö nr D-001-08), mis on koostatud Kivi kinnistule (46801:002:0217) ja selle lähialale.

Planeeritav ala suurusega 7,13 ha asub Misso vallas Hindsa külas  riigimaantee Riia-Pihkva (T-7) äärsel alal Luhamaa piiri-tollipunkti juures. Planeeringuga on lahendatud krundi ehitusõigus,   liikluslahendus,   sh  parkimisala  määramine   ja  maa sihtotstarbe muutmine. Planeering ei näe ette üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Misso Vallavolikogu 19.08.2010 otsusega nr 1-3/40 algatati detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) Kaubi külas ca 2-3 a suurusel maa-alal Vetevana ja Alaotsa kinnistutel ning nende lähialal. Detailplaneeringu nimetus on Vetevana ja Alaotsa kinnistute ning nende lähiala osaline detailplaneering (edaspidi DP).

DP eesmärk on maaüksuse jagamine, Hino järve ehituskeeluvööndi vähendamine, ehitusõiguse määramine, maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

KSH algatamise kohta on andnud Keskkonnaamet seisukoha, et KSH algatamine on vajalik. KSH algatati, kuna planeeringualal on tegemist olukorraga, kus planeeritavad hooned ja kommunikatsioonid on juba paigaldatud teadmata, kas asukohad on keskkonda vähim mõjutavad ja kas need on eripära ning kaitsetingimusi arvestavad, mistõttu võib esineda vastuolu Natura 2000 võrgustiku ja Hino maastikukaitseala kaitse-eemärkidega.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Misso Vallavolikogu (Misso postkontor, 65000 Võru maakond, tel 78 56144), koostamise korraldaja on Misso Vallavalitsus (Misso postkontor, 65000 Võru maakond, tel 78 56144), koostaja määratakse kolmepoolse lepingu sõlmimisel Misso Vallavalitsuse poolt. DP ja KSH algatamise otsustega on võimalik tutvuda Misso valla kodulehel (www.misso.ee) ja Misso Vallavalitsuses (Misso postkontor, 65000 Võru maakond, tel 78 56144) tööpäevadel.

Lehekülg 11 / 12