Ehitus ja planeerimine

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu 24.03.2016 otsusega nr 1-3/10 kehtestati Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering.

Loe edasi...

„Võru maakonnaplaneeringu 2030+“ ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ning avalik arutelu

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 01.02 - 29.02.2016. Materjalidega saab tutvuda ka Misso Vallavalitsuses tööaegadel.
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23. märtsil 2016 kell 10 Võru Maavalitsuses (Jüri tn 12, Võru).

Misso alevikku rajatavatele liikluspindadele kohanimede määramine

Lähtudes „Kohanimeseaduse“ § 5 lõike 1 punkti 3, „Ruumiandmete seaduse¹“ § 54 lõike 1 ja Misso Vallavolikogu 17.03.2011. a määruse nr 6 "Kohanimede määramise kord" § 4 lõike 1, Misso Vallavolikogu 03.12.2015 otsusega nr 1-3/38 kehtestatud „Misso aleviku osa detailplaneeringu“ alusel on kavas määrata Misso alevikku rajatavatele liikluspindadele nimed vastavalt lisaks olevatele skeemidele järgnevalt:

1. Riia põik

Loe edasi...

Parmu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025

Keskkonnaameti peadirektori 31.12.2015 käskkirjaga nr 1-4.2/15/550 kinnitati Parmu looduskaitseala (Parmu loodusala ja Misso linnuala osa) kaitsekorralduskava aastateks 2016-2025. Kavaga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/kinnitati-parmu-looduskaitseala-kaitsekorralduskava/

Misso aleviku osa detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavalitsus annab Teile teada, et Misso Vallavolikogu kehtestas 03.12.2015 a otsusega nr 1-3/38 Misso vallas Misso alevikus asuval ca 30,6 ha suurusele reformimata maa-alale koostatud „Misso aleviku osa detailplaneeringu“.

Loe edasi...

Lehekülg 2 / 12