Ehitus ja planeerimine

Luhamaa külaplatsi detailplaneering

Misso Vallavolikogu 15.09.2011 otsusega nr 1-3/23 algatati „Luhamaa külaplatsi detailplaneering“ (DP)

Loe edasi...

Missos kehtib alates 1. juunist kaevetööde eeskiri

Missos hakkas kehtima alates 1. juunist 2011. a „Misso valla kaevetööde eeskiri“. Kaevetööde reguleerimine on seadusest tulenevalt kohaliku omavalitsuse kohustus ning ainuke õigusakt, mis sellist tegevust reguleerib on vastav eeskiri.

Loe edasi...

Siksali kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 19.05.2011 otsusega nr 1-3/15 „Siksali kinnistu detailplaneeringu“ Hino järve ehituskeeluvööndisse jääva maa-ala osas (koostanud OÜ Arhitektuuribüroo A&K, töö nr 10 „Siksali kinnistu detailplaneeringu muudatus“). Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses tööajal (Misso postkontor, 65000 Misso vald, Võru maakond) ja Misso valla kodulehel (www.misso.ee).

Haki kinnistu salise detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 14.02.2011 otsusega nr 1-3/8 „Haki kinnistu (46801:003:1971) osalise detailplaneeringu“ (koostanud OÜ Geomel, töö nr 2010-DP4). Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses tööajal (Misso postkontor, 65000 Misso vald, Võru maakond) ja Misso valla kodulehel (www.misso.ee).

Aleviku teed ja tänavad saavad lõpuks nimed

Misso vallas olev ainuke alevik ja tiheasutusala – Misso alevik - on tänini tänavanimedeta.

Vallavalitsus avalikustab aleviku tänavanimede kaardi ja eelnõu koos muude lisadokumentidega 16. juunil 2011. a. 
Loe edasi...

Lehekülg 10 / 12