Ehitus ja planeerimine

Ühisvee ja -kanalisatsiooniga liitumise protsess Misso alevikus

Nagu aleviku peal juba märgata võib, on tänaseks alustatud käesoleva aasta suurprojekti – Misso aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine – elluviimisega.

Loe edasi...

Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Misso Vallavalitsuse 19.03.2012 korraldusega nr 2.1-3/48 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule „Luhamaa külaplatsi detailplaneering“.

Loe edasi...

Luhamaa külaplatsi detailplaneering

Misso Vallavolikogu 15.09.2011 otsusega nr 1-3/23 algatati „Luhamaa külaplatsi detailplaneering“ (DP)

Loe edasi...

Missos kehtib alates 1. juunist kaevetööde eeskiri

Missos hakkas kehtima alates 1. juunist 2011. a „Misso valla kaevetööde eeskiri“. Kaevetööde reguleerimine on seadusest tulenevalt kohaliku omavalitsuse kohustus ning ainuke õigusakt, mis sellist tegevust reguleerib on vastav eeskiri.

Loe edasi...

Siksali kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 19.05.2011 otsusega nr 1-3/15 „Siksali kinnistu detailplaneeringu“ Hino järve ehituskeeluvööndisse jääva maa-ala osas (koostanud OÜ Arhitektuuribüroo A&K, töö nr 10 „Siksali kinnistu detailplaneeringu muudatus“). Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses tööajal (Misso postkontor, 65000 Misso vald, Võru maakond) ja Misso valla kodulehel (www.misso.ee).

Lehekülg 10 / 12