Ehitus ja planeerimine

Kutse Luhamaa logistikakeskuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele

Olete oodatud Luhamaa logistikakeskuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele 26.03.2014, kell 16.30. Misso vallamaja saalis.

Loe edasi...

Detailplaneeringu algatamise teade

Misso Vallavolikogu algatas oma 17.10.2013 otsusega nr 1-3/34 Nõmme maaüksuse detailplaneeringu.

Loe edasi...

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamine

Misso Vallavolikogu algatas 23. mai 2013. a otsusega nr 2.1-3/25 Misso valla haldusterritooriumil Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamise,teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ja Setomaa ettevõtluskeskkonna strateegia koostamise.

Loe edasi...

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu materjalide avalik väljapanek

Meremäe ja Misso Vallavalitsused teatavad, et ajavahemikul 11. septembrist - 26. septembrini 2013. a toimub Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek.

Loe edasi...

Ühisvee ja -kanalisatsiooniga liitumise protsess Misso alevikus

Nagu aleviku peal juba märgata võib, on tänaseks alustatud käesoleva aasta suurprojekti – Misso aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine – elluviimisega.

Loe edasi...

Lehekülg 9 / 12