Ehitus ja planeerimine

Detailplaneeringu algatamise teade

Misso Vallavolikogu algatas oma 17.10.2013 otsusega nr 1-3/34 Nõmme maaüksuse detailplaneeringu.

Loe edasi...

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamine

Misso Vallavolikogu algatas 23. mai 2013. a otsusega nr 2.1-3/25 Misso valla haldusterritooriumil Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamise,teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ja Setomaa ettevõtluskeskkonna strateegia koostamise.

Loe edasi...

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu materjalide avalik väljapanek

Meremäe ja Misso Vallavalitsused teatavad, et ajavahemikul 11. septembrist - 26. septembrini 2013. a toimub Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek.

Loe edasi...

Ühisvee ja -kanalisatsiooniga liitumise protsess Misso alevikus

Nagu aleviku peal juba märgata võib, on tänaseks alustatud käesoleva aasta suurprojekti – Misso aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine – elluviimisega.

Loe edasi...

Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Misso Vallavalitsuse 19.03.2012 korraldusega nr 2.1-3/48 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule „Luhamaa külaplatsi detailplaneering“.

Loe edasi...

Lehekülg 9 / 12