Ehitus ja planeerimine

TEADE

Misso Vallavalitsus korraldab Misso aleviku osa detailplaneeringu (algatatud Misso Vallavolikogu 18.11.2010 otsusega nr 1-3/52, mida on muudetud 17.11.2011 otsusega nr 1-3/31) lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustava avaliku arutelu esmaspäeval 22.12.2014 kell 13.00 Misso Vallavalitsuses (Tsiistre tee 3, Misso alevik, 65000 Misso vald, Võru maakond).

Loe edasi...

Mäe-Siksali DP eskiisi arutelu

1. detsembril 2014. a kell 13.00 toimub Misso Vallamaja saalis Mäe-Siksali detailplaneeringu (asukoht Misso vald, Siksälä küla, Mäe-Siksali kinnistu) eskiisi arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ühe üksikelamu koos kõrvalhoonetega rajamine.

Lähteseisukohtade ja eskiislahendusega saate tutvuda Misso Vallavalitsuses või valla kodulehel.

Misso Maaelukeskuse DP algatamine

Misso Vallavolikogu 18.09.2014 otsusega nr 1-3/32 algatati *Misso Maaelukeskuse detailplaneering* (asukohaga Misso vald, Misso alevik, Riia mnt 11, katastritunnus 46801:003:0354) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Loe edasi...

Misso Maaelukeskuse (aadress Misso alevik, Riia mnt 11) detailplaneeringu eskiisi arutelu

14. oktoobril 2014 a kell 14 00 Misso Vallamaja saalis (Tsiistre tee 3).

Loe edasi...

ALGAB MISSO VALLAKESKUSE REKONSTRUEERIMINE

 Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013“ on heakskiidu saanud projekt „Development and promotion of using Green energy and energy saving principles in public houses“, töönimega „Green Public Houses“, mille eesmärgiks on suurendada teadlikkust energiatõhusast ja loodushoidlikust ehitamisest ja reoveerimisest ning propageerida alternatiivsete ja taastuvate energiaressursside kasutuselevõttu.

Loe edasi...

Lehekülg 8 / 12