Ehitus ja planeerimine

HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE KONKURSI TEADE

Misso Vallavalitsus kuulutab välja pakkumise Misso alevikus Riia mnt 36 elamumaa sihtotstarbega kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks 36 aastaks hinnaga 0,1 eurot/m².

Loe edasi...

Misso aleviku osa detailplaneeringu planeeringuala suurendati

Misso Vallavolikogu otsustas oma 17.11.2011 otsusega nr 1-3/31 suurendada 18.11.2010 otsusega nr 1-3/52 algatatud „Misso aleviku osa detailplaneeringu“ esialgset planeeringuala 3,6 ha võrra.

Loe edasi...

ERALA maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Misso Vallavalitsus kutsub huvilisi *11. septembril, 2013 kell 17.30* vallavalitsuse ruumides (Misso alevik, Tsiistre tee 3) toimuvale *ERALA maaüksuse* (katastritunnus 46801:002:0274) *detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavale avalikule arutelule*.

Loe edasi...

Internetikaabli paigaldamisest Misso vallas

ELA SA (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse) tellimusel koostab Empower AS Võru ja Põlva maakonnas Vastseliina, Misso, Meremäe ning Värska vallas "EstWin 03" Koidula- Obinitsa- Meremäe- Vastseliina- Luhamaa fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekti. Siinkohal teavitame, et antud projekti raames teostatakse ehitustöid vahemikus 2012 mai – 2012 september. Trass kulgeb peamiselt allpool loetletud maanteede maa-alal minimaalselt 0,5 m kaugusel erakinnistutest. Sidekanal paigaldatakse 0,8 m sügavusele.

Loe edasi...

Lehekülg 4 / 12