Kutse Luhamaa logistikakeskuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele

Olete oodatud Luhamaa logistikakeskuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele 26.03.2014, kell 16.30. Misso vallamaja saalis.

Luhamaa logistikakeskuse detailplaneering on algatatud Misso Vallavolikogu otsusega nr 1-3/43 „/Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“/ (19.12.2013).

Planeeringuala asub Võru maakonnas, Misso vallas, Missokülä külas, katastriüksusel Misso metskond 10 (kat nr 46801:002:0460).

Planeeringu eesmärgiks on:

·eksport-, import-, ja transiitkaubandust teenindavate ning tootmisettevõtete rajamiseks võimaluste väljaselgitamine;

·maakasutus ja keskkonnatingimuste määramine;

·Riia-Pihkva maanteelt mahasõidu kavandamine.

Detailplaneeringu koostamine on osa Võru Maavalitsuse poolt koordineeritud maakondlikust arendusprojektist, milles osalevad Võru Maavalitsus, Võru linnavalitsus ning Misso, Võru, Antsla, Vastseliina ja Rõuge vallavalitsused.

Detailplaneeringut koostab Ramboll Eesti AS

Detailplaneeringu seletuskirja ja eskiisiga saate tutvuda SIIN