Misso aleviku osa detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 18.11.2010 otsusega nr 1-3/52 algatati „Misso aleviku osa detailplaneering“ (DP) ja ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) Misso vallas Misso alevikus ca 27 ha suurusel maa-alal, mis moodustub reformimata maast ja hõlmab ka kinnistuid: Pugola (46801:003:0267), Katlamaja (46801:003:0344), Sara (46801:003:0152).
DP piiridest annab ülevaate asukohaskeem, millega saab tutvuda Misso valla kodulehel. DP eesmärk on maa-ala elamumaa, ärimaa, tootmismaa ja sotsiaalmaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, sihtotstarvete, ehitusõiguse, juurdepääsuteede, tehnolahenduste, keskkonnatingimuste, servituudivajaduse, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine. DP-ga muudetakse kehtivat üldplaneeringut planeeritavale maa-alale määratud maakasutuse sihtotstarvete jaotuse osas. KSH mittealgatamise kohta on andnud oma seisukoha Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, kes leiab, et DP-ga kavandatud tegevuste mõju võimalikkus, kestus, sagedus ja oht inimese tervisele ja keskkonnale on eeldatavalt väike, mistõttu ei ole vajalik algatada KSH-d.
 
DP algataja ja kehtestaja on Misso Vallavolikogu (Misso postkontor, 65000 Võru maakond, tel 78 56144) ning koostaja ja koostamise korraldaja on Misso Vallavalitsus (Misso postkontor, 65000 Võru maakond, tel 78 56144).
 
Algatatud DP lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda tööpäevadel Misso Vallavalitsuses eelpool toodud aadressil või valla kodulehel (www.misso.ee).