Kutse Mõisavälja detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele

Olete oodatud Mõisavälja detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele 05.10.2016. a kell 14.00 Misso vallamaja saalis.

Misso Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 1-3/18 algatati Mõisavälja maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata vastavalt otsuse punktile 4 keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH). Koostamise algataja ja kehtestaja on Misso Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Misso Vallavalitsus. Koostaja on Jaan Vene Projektbüroo OÜ.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule turismieesmärgiga hoonete rajamiseks ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsu-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine, servituutide vajaduse määramine ja arhitektuurinõuete seadmine.

Planeeringuala suuruseks on ca 2 ha, mis on osa 26,2 ha Misso vallas Kimalasõ külas asuvast Mõisavälja maaüksusest (46801:003:1310).

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad siit: http://www.misso.ee/dokumendid/index.php?dir=Avalik+teave%2FPlaneeringud%2FDetailplaneeringud%2FM%C3%B5isav%C3%A4lja+osa+DP+%28algatatud%29%2F