Mõisavälja maaüksuse osa detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 1-3/18 algatati Mõisavälja maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata vastavalt otsuse punktile 4 keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH). Koostamise algataja ja kehtestaja on Misso Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Misso Vallavalitsus. Koostaja on Jaan Vene Projektbüroo OÜ.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule turismieesmärgiga hoonete rajamiseks ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsu-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine, servituutide vajaduse määramine ja arhitektuurinõuete seadmine.

Planeeringuala suuruseks on ca 2 ha, mis on osa 26,2 ha Misso vallas Kimalasõ külas asuvast Mõisavälja maaüksusest (46801:003:1310).

KSH jäeti algatamata tulenevalt keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse eelhinnangust (DP Lisa 2) ja Keskkonnaameti seisukohast.

DP algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Misso Vallavalitsuses või Misso valla koduleheküljel http://www.misso.ee/dokumendid/index.php?dir=Avalik+teave%2FPlaneeringud%2FDetailplaneeringud%2FM%C3%B5isav%C3%A4lja+osa+DP+%28algatatud%29%2F