Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu 24.03.2016 otsusega nr 1-3/10 kehtestati Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering.

Planeeringu koostamise eesmärk on Setomaa ettevõtluskeskkonna ruumilise arengu ühtsete põhimõtete kujundamine. Planeeringuala moodustavad Värska, Meremäe, Mikitamäe ja Misso valla haldus­territooriumid. Teemaplaneering on koostatud eelnimetatud omavalitsuste ja Setomaa Valdade Liidu koostöös. Planeeringu lahenduste elluviimisega kaasnevad olulisemad negatiivsed mõjud avalduvad looduskeskkonale ning mõningane negatiivne mõju sotsiaalse ja majanduslikule keskkonnale. TP elluviimisega kaasnevad eeldatavalt märkimisväärsed positiivsed mõjud majanduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale. Ajaloolis-kultuuriline keskkond on TP käsitletud väärtusliku ressursina, mida tuleb kasutada säästvalt ja heaperemehelikult  - mõjud viimasele on pigem kaudsed - positiivsed.  Planeeringu lahenduste realiseerimis­võimalused vajavad mõnel juhul edasist hindamist detailsemal tasandil.

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu dokumendid asuvad siin: http://www.misso.ee/dokumendid/index.php?dir=Avalik+teave%2FPlaneeringud%2FSetomaa+ettev%C3%B5tluskeskkonna+teemaplaneering%2FDokumendid%2F