„Võru maakonnaplaneeringu 2030+“ ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ning avalik arutelu

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 01.02 - 29.02.2016. Materjalidega saab tutvuda ka Misso Vallavalitsuses tööaegadel.
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23. märtsil 2016 kell 10 Võru Maavalitsuses (Jüri tn 12, Võru).