Misso aleviku osa detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavalitsus annab Teile teada, et Misso Vallavolikogu kehtestas 03.12.2015 a otsusega nr 1-3/38 Misso vallas Misso alevikus asuval ca 30,6 ha suurusele reformimata maa-alale koostatud „Misso aleviku osa detailplaneeringu“.

Planeeringualasse on hõlmatud ka Misso alevikus asuvad Riia mnt 15 (46801:003:0267), Tsiistre tee 3a (46801:003:0344), Tsiistre tee 3 (46801:003:0353), Tsiistre tee 5 (46801:003:0350), Vallakeskuse haljasala (46801:001:0261), Riia mnt 47 (46801:003:0349) ja Tööstuse tn 2 (46801:003:0152) maaüksused.

Detailplaneeringuga muudetakse Misso valla üldplaneeringut Misso alevikus asuvate mõningate maa-alade maakasutuse sihtotstarbe osas.

Misso aleviku osa detailplaneeringuga on Võru maakonnas Misso vallas Misso alevikus asuva ca 30,6 ha suurune maa-ala jaotatud elamumaa, maatulundusmaa, ärimaa, tootmismaa ja sotsiaalmaa sihtotstarbega kruntideks, määratud sihtotstarbed, ehitusõigused ja hoonestusala, planeeritud juurdepääsuteed, määratud liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtted ning kujad, lahendatud tehnovõrgud, seatud keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks, rakendatud keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtted ning määratud servituutide vajadused.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses tööajal (Tsiistre tee 3, 65000 Misso alevik, Misso vald, Võru maakond) ja Misso valla kodulehel (www.misso.ee).