Luhamaa Terminali DP algatamine

Misso Vallavolikogu 28.05.2015 otsusega nr 1-3/18 algatati Luhamaa Terminali detailplaneering (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Lütä küla) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine sh olemasoleva teenindushoone laiendamine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude ja --rajatiste asukoha määramine, tänavate maa-ala ja juurdepääsu ning liikluskorralduse määramine.Planeeritava ala suurus on ca 18 ha, mis moodustub Uibo (46801:002:0793), Kuusiku (46801:002:0170), Muru (46801:002:0068), Männi (46801:002:0070), Roosi (46801:002:0028), Männi (46801:002:0073), Muru (46801:002:0069), Muru (46801:002:0921) kinnistutest ning Toll-Pruntova tee L1 (46801:002:0267) ja Lütä-Kõrgemäe tee L1 (46801:002:0266) teest planeeringu ala piires.

Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Misso Vallavolikogu arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Misso Vallavalitsus ning kehtestaja Misso Vallavolikogu.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Misso Vallavalitsuses tööajal ning Misso valla koduleheküljel

http://www.misso.ee/3/dokumendid/Avalik%20teave/Planeeringud/index.php?dir=Detailplaneeringud%2FLuhamaa+Terminali+DP+%28algatatud%29%2F