Teemaplaneeringu avalik väljapanek

Misso Vallavalitsus korraldab Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu (TP) ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku 27.04 – 24.05.2015.

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering algatati Misso vallas Misso Vallavolikogu 23.05.2013 otsusega nr 2.1-3/25. Siseministeeriumi ettepanekul muudeti  TP lähteseisukohti Misso Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 1-3/33. Planeeringu tellija on Setomaa Valdade Liit. TP koostaja ja KSH koostaja on Eesti Maaülikool.

TP kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 24.05.2015.a.

TP avalik arutelu toimub 01.06.2015 kell 13.00 Misso Vallavalitsuses Tsiistre tee 3, Misso alevik.

Planeeringuala moodustavad Meremäe, Mikitamäe, Misso ja Värska valla haldusterritooriumid.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Setomaa ettevõtluskeskkonna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine.

Tulenevalt strateegilise planeerimis­dokumendi sisust riigipiiriülest keskkonnamõju planeeringu elluviimisega ei kaasne. Planeeringu lahenduste elluviimisega kaasnevad olulisemad negatiivsed mõjud avalduvad looduskeskkonnale. Planeeringu lahenduste realiseerimis­võimalused vajavad mõnel juhul selgitamist läbi täiendavate uuringute ja edasise mõjude hindamise detailsemal tasandil.

Teemaplaneeringuga saab tutvuda Misso Vallavalitsuses tööpäevadel ning elektrooniliselt www.misso.ee.

http://www.misso.ee/3/index.php/ehitus-ja-planeerimine-mainmenu-86/planeeringud-mainmenu-89