TEADE

Misso Vallavalitsus korraldab Misso aleviku osa detailplaneeringu (algatatud Misso Vallavolikogu 18.11.2010 otsusega nr 1-3/52, mida on muudetud 17.11.2011 otsusega nr 1-3/31) lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustava avaliku arutelu esmaspäeval 22.12.2014 kell 13.00 Misso Vallavalitsuses (Tsiistre tee 3, Misso alevik, 65000 Misso vald, Võru maakond).

Misso aleviku osa detailplaneeringu eesmärk on maa-ala erineva sihtotstarbega kruntideks jaotamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Lähteseisukohtade ja eskiislahendusega saate tutvuda Misso Vallavalitsuses või siin:

http://www.misso.ee/3/dokumendid/Avalik%20teave/Planeeringud/index.php?dir=Detailplaneeringud%2FMisso+aleviku+osa+detailplaneering+%28algatatud%29%2F