HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE KONKURSI TEADE

Misso Vallavalitsus kuulutab välja pakkumise Misso alevikus Riia mnt 36 elamumaa sihtotstarbega kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks 36 aastaks hinnaga 0,1 eurot/m².

Hoonestusõiguse omandajal on kohustus ühe aasta jooksul saada ehitusluba ja kuue  aasta jooksul rekonstrueerida elamu ning saada kasutusluba.

Pakkumise tingimused on sätestatud Misso Vallavolikogu 17.10.2013. a otsuses nr 36 “Riia mnt 36 hoonestusõiguse seadmine ja pakkumise väljakuulutamine”.

Pakkumise tingimused, kinnistu asukoha skeem ja hoonestusõiguse seadmise avaldus on Misso valla veebilehel www.misso.ee

Pakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma 30 eurot Misso Vallavalitsuse kontole EE801010402006973004 SEB Pank või EE512200221049390660 Swedbank. Avaldus esitada Misso Vallavalitsusele hiljemalt 30. juuniks 2014. a. Infot saab haldusjuht Indrek Ülperilt, telefon 5145313.

Esitatud pakkumised vaatab läbi volikogu majanduskomisjon, tulemused kinnitab volikogu.